Podmínky používání:


Název provozovny:
B-fitness centrum


Adresa:
Otokara Březiny 2567, 438 01 Žatec


Provozovatel:
Lucie BRABCOVÁ, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 1555/174, PSČ 130 00, IČ: 06651712


Provozní doba:
Aktuální provozní doba je umístěna na dveřích u hlavního vstupu


Odpovědná osoba:
Lucie Brabcová


Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem fitness a jeho klienty.

Klientem pro účely tohoto provozního řádu se rozumí fyzická osoba (dále také jen „klient“), které byl vstupu do fitness umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky.

Službami, které fitness poskytuje, se rozumí poskytování prostorů a zařízení fitness ke cvičení a organizování různých druhů cvičení.
Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem fitness, který je vyvěšen na viditelném místě na recepci fitness a řídit se tímto provozním řádem.

Během provozu fitness je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených fitnessem. Dále je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a dezinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou fitness doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak; onemocnění pohybového aparátu - diabetes, atd.) musí před návštěvou fitness konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb fitness, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.

Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní čistý ručník.
Za cennosti (např. peníze, hodinky, řetízky aj.) nese plnou zodpovědnost návštěvník. Je možné si je po dobu návštěvy fitness centra odložit na recepci se svým souhlasem.

V případě zakoupení tzv. permanentní vstupenky, dle aktuální nabídky fitness, obdrží klient oproti záloze 300,- Kč kartu, která mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Karta je majetkem fitnessu a je zapůjčena klientovi, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude klientovi vrácena při vrácení karty. V případě ztráty či poškození karty je klient povinen uhradit částku 300,- Kč jako náklady na pořízení nové karty. Provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze.

Provozovatel vede evidenci klientů obsahující jejich osobní údaje (neplatí v případě jednorázových vstupů). Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů).

V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření.

Ve fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, užívání omamných látek apod. Do všech prostor je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby fitness opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z fitness centra bez náhrady vyvedeny.

Osoby mladší 15ti let se smí pohybovat v areálu fitness centra pouze v doprovodu rodičů a ti nesou veškerou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník stihl včas osprchovat a převléci ještě v provozní době.

V prostorách fitness centra je umístěn kamerový systém a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zachováním lidských práv. Slouží především pro bezpečnost klientů a k ochraně majetku.

Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.

V prostorách fitness centra mohou trénovat pouze osoby, které mají dohodu s provozovatelem B-fitness centra.

Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinnosti dnem zveřejnění v prostorách fitness centra. Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 22. 1. 2018.